Översättning till The Armed Man

Här kan ni läsa texten till ”The Armed Man” översatt till svenska.

The Armed Man – a mass for peace
(Texter i original och fria översättningar nedan.)

 1. 1. Frukta väpnade män [L’Homme Armé]
  Verket börjar med en trumma i marschtakt som leder in i en fransk folksång från 1400-talet. Texten varnar för den beväpnade människan och krigshetsen.

L’homme armé doibt on doubter.
On a fait partout crier
Que chascun se viegne armer
D’un haubregon de fer.
L’homme armé doibt on doubter.

Frukta väpnade män!
Överallt manas vi
att ikläda oss
rustning av järn.
Frukta väpnade män!

 1. 2. Böneutrop [Call to Prayers]
  Ett traditionellt muslimskt böneutrop på arabiska: Allah är den störste, det finns inga andra gudar än Allah, och Mohammed är Allahs budbärare.

Allahu Akbar
Ashadu An La llla-L-Lah
Ashadu Anna Muhammadan
Rasulu-l-lah
Hayya Ala-s-salah
Hayya Ala-l-Falah
Allahu Akbar
La llaha il la-lah

Gud är störst
Jag vittnar att det ingen gud finns utom Allah
Jag vittnar att Muhammed är
Guds sändebud
Kom till bönen!
Kom till frälsningen!
Gud är störst
Ingen gud utom Gud

 1. 3. Kyrie
  Kyrie eleison (Herre förbarma dig) är vanligen inledningen på en mässa. Det dystra temat slås an i orkestern, följs upp av en gossopran och övergår i en körsats. Sedan följer Christe eleison (Kriste förbarma dig) på ett renässanstema inspirerat av Palestrina, som sedan återgår till Kyrie eleison.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig.
Kristus förbarma dig.
Herre, förbarma dig.

 1. 4. Rädda mig från mördare [Save Me from Bloody Men]

Texten hämtas från psaltarpsalmerna 56 och 59 och sjungs på en gregoriansk melodi från 1200-talet. Trumman som avbryter sista strofen varslar om att allt inte kommer att bli bra.

Be merciful unto me, O God.
For man would swallow me up.
He fighting daily oppresseth me.
Mine enemies would daily swallow me up. For they be many that fight against me. O thou most high.
Defend me from them
that rise up against me.
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.

Var mig nådig, oh Herre,
ty människor är ute efter mitt liv. Ständigt angriper mig stridsmän.
Var dag är mina fiender ute efter mitt liv. Ty de är många, som strider mot mig. Oh du allra högste,
skona mig från dem
som angriper mig.
Skona mig från ogärningsmän,
och rädda mig från mördare.

 1. 5. Sanctus
  Varslet för oss vidare in i den vanligen glädjefyllda delen av latinska mässan. Slagverk och bleckblås bygger upp krigsstämning, som kontrasterar mot körsatsens glädjebudskap.

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. Hosanna in excelsis.
Helig, helig, helig
är Herren Gud Sebaot.
Himmel och jord är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden.

 1. 6. Hymn inför striden [Hymn Before Action]
  Folket bereder sig på krig och soldaterna gör sig redo för det yttersta offret, enligt texten av Rudyard Kipling.

The earth is full of anger,
the seas are dark with wrath,
the nations in their harness
go up against our path.
Ere yet we loose the legions,
ere yet we draw the blade,
Jehovah of the Thunders,
Lord God of Battles, aid!
High lust and froward bearing,
proud heart, rebellious brow,
deaf ear and soul uncaring,
we seek Thy mercy now!
The sinner that forswore
Thee, the fool that passed Thee by,
our times are known before Thee.
Lord, grant us strength to die!

Jorden är full av ilska,
vattnen mörka av vrede,
nationerna i sin rustning
går upp emot oss.
Innan vi släpper loss legionerna,
innan vi drar svärdet,
Jehova, åskans gud,
hjälp oss stridens herre!
Stridlystna med trotsig hållning,
stolt hjärta, upproriskt sinne,
med döva öron och likgiltig själ.
Vi litar till din nåd!
Syndare som förnekade
och övergav dig.
Du, Herre, känner våra öden,
så ge oss mod att dö!

 1. 7. Till attack! [Charge!]

Trumpeter och trummor piskar upp krigsstämning. Text från en dikt av John Dryden avbryts flera gånger av strofen Hur helig är den som dör för sitt land, som travesterar på strofen Det är ädelt att dö för sitt land av Horatius. Frasen kallades den gamla lögnen av krigsmotståndare under första världskriget.

The trumpet’s loud clangour
excites us to arms,
with shrill notes of anger
and mortal alarms.
How blest is he who for his country dies. The double, double beat of the thunder- ing drum, cries hark, the foes come. Charge, ‘tis too late, too late to retreat. How blest is he who for his country dies. Charge! Charge! Charge! Aaaaah…
Trumpetens gälla toner
manar till strid,
med skriande ilska
och dödligt larm.
Hur helig är den som dör för sitt land? Lyss’ till trummornas dån
i tvåtakt, fienden är här.
Till attack! För sent för reträtt.
Hur helig är den som dör för sitt land? Attack! Attack! Attack! Aaaah…

 1. 8. Dödliga flammor [Angry Flames]
  Texten från den japanske poeten Toge Sankichi, som var vittne till atombomben som släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945.

Pushing up through smoke
from a world half darkened by
overhanging cloud.
The shroud that mushroomed out
and struck the dome of the sky,
black, red, blue,
dance in the air,
merge, scatter glittering sparks
already tower
over the whole city.
Quivering like seaweed
the mass of flames spurts forward.
Popping up in the dense smoke,
crawling out wreathed in fire,
countless human beings on all fours
in a heap of embers
that erupt and subside,
Hair rent, rigid in death,
There smoulders a curse.

Det skönjes genom röken
från en värld fördunklad av hotande moln,
det moln som steg mot skyn
och likt en svamp
bredde ut sig över himlavalvet,
svart, rött, blått,
dansar i skyn,
gnistorna smälter samman
där de överskuggar staden.
Eldhavet kastar sig framåt
som böljande sjögräs.
Ibland dyker de upp i den täta röken
de människor som kravlar ur eldhavet,
de rör sig på alla fyra,
genom ruiner i aska
som flammar upp och falnar,
de är förvridna av eld,
håret bortslitet och stela av död,
där glöder en förbannelse.

9. Facklor [Torches]
Som liknelse använder Jenkins en fornindisk text ur Mahabharata om djur som flyr ur ett eldhav.

The animals scattered in all directions,
Screaming terrible screams.
Many were burning, others were burnt.
All were shattered and scattered mindlessly,
Their eyes bulging.
Some hugged their sons,
Others their fathers and mothers,
Unable to let them go,
And so they died.
Others leapt up in their thousands,
Faces disfigured
And were consumed by the fire,
Everywhere bodies squirming on the
ground,
Wings, eyes and paws all burning.
They breathed their last as living torches.

Djuren flydde åt alla håll
under hemska skrik.
Många brann, andra var brända.
Alla skrämda från vettet.
Ögonen stod ut,
en del kramade sina avkommor,
andra sina fäder och mödrar,
utan att vilja släppa taget,
och så dog de.
Andra rusade runt i tusental
med förvridna ansikten
och förtärdes av elden.
Överallt vred sig kroppar på marken
med vingar, ögon och tassar i lågor.
De drog sina sista andetag
som levande facklor

 1. 10. O Guds lamm [Agnus Dei]
  Efter krigets fasor återkommer hoppet om fred i denna sats.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Dona nobis pacem

O, Guds Lamm,
som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss.
Giv oss Din frid.

 1. 11. Vapnen har tystnat [Now the Guns have Stopped]
  En ensam överlevande sörjer en bortgången vän i en dikt av Guy Wilson.

Silent, silent, now the guns have stopped.
I have survived all, I who knew
I would not.
But now you are not here.
I shall go home, alone;
And must try to live life as before
And hide my grief.
For you, my dearest friend,
Who should be with me now,
Not cold, too soon,
And in your grave,
Alone.

Stilla, stilla, vapnen har tystnat.
Jag har överlevt, jag som visste
att jag inte skulle det.
Men du är inte här.
Jag får ensam gå hem
och leva mitt liv som förr
och dölja min sorg.
Från dig, min käraste vän
som skulle ha varit här nu,
inte kallnad i förtid,
i graven,
ensam.
.

 1. 12. Benedictus
  Ett cellosolo inleder satsen. Melodin följs upp av kören med text från latinska mässan.

Benedictus
qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Välsignad
är den som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

 1. 13. Hellre fred än alltid krig [Better is Peace]
  Sista satsen blandar inledningens tema, med musik som anpassats till en helt annan stämn- ing, till text av Thomas Malory. Efter ett mellanspel av orkestern, följer en körsats med text från Tennysons nyårsdikt. Verket uruppfördes i samband med millenieskiftet.

Better is peace than always war,
And better is peace than evermore war,
always war, always war,
better is peace than evermore war,
and better and better is peace.

L’homme armé doibt on doubter.
On a fait partout crier
Que chascun se viegne armer
D’un haubregon de fer.
L’homme armé doibt on doubter.

Ring out the thousand wars of old.
Ring in the thousand years of peace.
Ring out the old, ring in the new,
Ring happy bells across the snow.
The year is going, let him go,
Ring out the false, ring in the true.
Ring out old shapes of foul disease.
Ring out the narrowing lust of gold.

Hellre fred än alltid krig
och hellre fred än ständigt krig,
alltid krig, alltid krig,
hellre fred än alltid krig,
ja hellre alltid fred.

Frukta väpnade män!
Överallt manas vi
att ikläda oss
rustning av järn.
Frukta väpnade män!

Ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!
Ring ut det gamla, ring in det nya.
Ring bjällerklang i snön.
året är slut, låt det försvinna.
Ring in det falska, ring in det sanna.
Ring ut spår av ömklig sjukdom
ring ut begär till gyllne prakt.

Tystnad

Slutkör
Text ur Uppenbarelseboken.

God shall wipe away all tears
and there shall be no more death,
neither sorrow nor crying,
neither shall there be any more pain.
Praise the Lord.

Gud skall torka bort alla tårar
och dödens tid skall vara all,
ej heller sorg eller gråt
ej heller smärta.
Lova Herren.

Analysen grundar sig på en förlaga av Stuart Brown som anpassats och kompletterats med fria svenska översättningar.

Karl Jenkins
Karl Jenkins föddes 1944 och växte upp i Wales. Fadern var organist och körledare. Karl Jenkins studerade musik och blev oboist, men växlade till saxofon och blev jazzmusiker.

Som kompositör kombinerar Karl Jenkins ofta stilar och kulturer från olika delar av världen. Bland hans många körverk märks Adiemus: Songs of Sanctuary ( 1994 ), The Armed Man ( 2000 ) och Requiem ( 2004 ). Fredsmässan The Armed Man beställdes av Royal Armouries (motsvarighet till Livrust- kammaren) och uruppfördes i samband med millennieskiftet för att markera slutet på ett krigfyllt sekel och förhoppningar om en fredligare framtid. Texterna valde Jenkins ut i samråd med chefen för Royal Armou- ries, baserat på den katolska mässan med satser såsom Kyrie, Sanctus, Agnus Dei och Benedictus. Utmärkande för detta och andra Jenkinsverk är dock att de även hämtar
inspiration och texter från andra delar av världen och andra religioner.

Smoke Rings

This image has an empty alt attribute; its file name is Smokerings-768x1024.jpg

Titta även under fliken ”Konserter” för se vad som mer är på gång i Gustavsbergskören, bl.a. är följande konserter i antågande:

 • Konsert i trettonhelgen med Gustavsbergs blåsorkester
 • Konsert senare våren 2024 tillsammans med Ingarö kyrkokör, Karl Jenkins ”The Armed Man”

Mer info om dessa kommer.

Hej körsångare!

Utvalda

Välkommen till Gustavsbergskören! Vi håller till i Gustavsberg på Värmdö.

Vi är en profan kör med en stor och bred repertoar med allt från jazz till klassiskt och vi repeterar tisdagar klockan 19.00 -21.15 i Kvarnbergsskolans musiksal.

För mer information kontakta vår dirigent Lena Malm, se under länk ”kontakt” ovan.